Algemene voorwaarden WIJN van NU

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op onze website www.wijnvannu.nl. Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post of per e-mail bij ons indienen.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam: WIJN van NU

Handelsnaam: WIJN van NU

Vestigingsadres: Pastoor Ossestraat 7

Telefoonnummer: 06 22489955

E-mailadres: info@wijnvannu.nl

KvK-nummer: 83566465

BTW-identificatienummer: NL003841270B25

Artikel 2 – Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. WIJN van NU verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt. De leeftijd wordt gecontroleerd bij aflevering.

Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de WIJN van NU website waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij WIJN van NU. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van WIJN van NU, de op de WIJN van NU website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 4 – Prijs en verzendkosten

De prijzen zoals genoemd in het aanbod van producten zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten en andere heffingen. De op de WIJN van NU website genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten. Alle prijzen zijn per fles in euro’s. De prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten en exclusief eventuele cadeauverpakkingen. Een overzicht van de actuele verzendkosten kunt u opvragen bij WIJN van NU.

Artikel 5 – Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden wijnen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. WIJN van NU maakt gebruik van afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden wijnen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. WIJN van NU stelt u dan een alternatief voor.

Artikel 6 – Betaling

De betaling geschiedt middels pin of contant bij aflevering product. In overleg kan betaling ook geschieden via een tikkie of op rekening.

Artikel 7 – Bezorging algemeen

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. WIJN van NU zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 tot 5

werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 tot 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal WIJN van NU het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De bezorging vindt plaats door WIJN van NU zelf, via onze transporteur of per koeriersdienst. De op de WIJN van NU website aangegeven levertijden gelden als indicatie. WIJN van NU streeft ernaar om binnen 2 tot uiterlijk 5 werkdagen te leveren.

WIJN van NU is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.

Artikel 8 – Breuk of vermissing

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt WIJN van NU er zorg voor dat de ontbrekende wijnen zo spoedig mogelijk nageleverd worden. De nalevering kan alleen uitgevoerd worden als u bij WIJN van NU Wijnen een melding maakt van breuk of een incomplete zending. U kunt de melding doorgeven via info@wijnvannu.nl

Artikel 9 – Ontbinding overeenkomst

Na ontvangst van de wijn en/of aanverwant product heeft u 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de wijn en/of aanverwant product te retourneren. De consument draagt hierbij zelf de directe kosten van de retourzending, tenzij binnen 30 dagen na levering blijkt dat de geleverde wijn en/of aanverwant product niet aan de overeenkomst beantwoordt en daarmee niet voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Binnen 7 dagen na de ontvangst van de retourzending wordt het betaalde bedrag door ons terugbetaald. Geopende bederfelijke waren (zoals wijnflessen) en gepersonaliseerde artikelen zijn uitgesloten van uw herroepingsrecht.

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

WIJN van NU is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van WIJN van NU aansprakelijk kan worden gesteld. Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van onze website, kan WIJN van NU op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. WIJN van NU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Artikel 11 – Kwaliteitsgarantie

De ondernemer staat er voor in dat de wijnen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven in eigendom van WIJN van NU tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van WIJN van NU heeft voldaan.

Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Artikel 13 – Rechtsgeschil

Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het

Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen WIJN van NU en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Artikel 14 – Klachten

Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; info@wijnvannu.nl, telefonisch; op werkdagen, 0622489955. Per e-mail kunt u binnen 24 uur een antwoord van ons verwachten.